Verslag ledenvergadering 21 april 2015

Henk Bos (burgerlid) alg. reserve commissie Ruimte
Henk bos opnieuw verkozen als bestuurslid

Op 21 april 2015 heeft de Christelijke Arbeiders Partij (CAP) haar 59e Algemene Ledenvergadering gehouden. Van de uitgenodigde leden waren er 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hadden zich afgemeld.

Voor de pauze werden een aantal gebruikelijke verenigingsrechtelijke zaken afgehandeld. Zo werden de notulen van de vorig jaar op 22 april 2014 gehouden ALV ongewijzigd goedgekeurd.

De kascontrolecommissie deed verslag van haar controle van de administratie van de vereniging en stelde voor de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid over 2015, hetgeen door de ALV unaniem werd overgenomen.

De penningmeester gaf daarna een toelichting op de balans en verlies- en winstrekening per 31 december 2014. Ondanks de hoge uitgaven i.v.m. de GR verkiezingen 2014, kon een klein plusje worden genoteerd, wat aan de verenigingsreserve werd toegevoegd. De CAP heeft een sterke solvabiliteit van maar liefst ruim 98%.

Ook werd de begroting voor 2015 door hem toegelicht. Hoewel de jaarlijkse inkomsten sterk onder druk staan (o.a. doordat de bijdrage van de raadsleden aan de partij halveerde t.o.v. 2013 t.g.v. minder raadsleden en geen wethouder in de coalitie, kon hij aan de ALV toch een sluitende begroting presenteren, die door de aanwezige leden werd goedgekeurd.

Daarna legde Rita van de Groep, fractievoorzitter van de CAP, verantwoording af over het door de CAP fractie gevoerde beleid in raadperiode 2014. Belangrijke items waren o.a. de lastenverhogingen voor de burgers, bijna 10% stijging, welke de huidige coalitie, in tegenstelling tot de gedane verkiezingsbeloftes, heeft gerealiseerd en het onderzoek van de gemeente naar het invoeren door de gemeente van precariorechten voor de energie- en waterbedrijven, waarvan nog maar moet blijken hoe structureel deze extra inkomsten voor de gemeente zijn.

Ook de verhuizing van de bibliotheek en het op de vrijkomende plek realiseren van een gezondheidscentrum kwam aan de orde. De CAP leden vroegen de fractie te onderzoeken of daardoor plaatselijk weer avond-, nacht- en weekenddiensten door de huisartsen en de apotheek kunnen worden verzorgd, zodat burgers niet meer naar het Meander Medisch Centrum hoeven bij acute medische hulp in die tijden. Rita van de Groep zal dit nagaan.

De voorgenomen nieuwbouw van de brandweerkazerne passeerde ook de revue. De CAP is voor sobere nieuwbouw van de kazerne, die t.z.t. door de gemeente aan de VRU zal worden overgedragen. De CAP zal de besluitvorming hierover kritisch volgen i.v.m. hogere lasten van de brandweer voor de gemeente. Wellicht is dit nog te dempen door de grond van het kazerneterrein in erfpacht aan de VRU uit te geven en op de vrijkomende grond woningbouw te realiseren.

De aanwezige leden gingen akkoord met het door de fractie in 2014 gevoerde beleid.

Het deel voor de pauze werd afgesloten met de unanieme herverkiezing door de leden van Henk Bos als bestuurslid van de CAP.

Na de pauze werd door de voorzitter, Dirk Koelewijn,uitvoering ingegaan op de rapportage van de commissie CAP 2.0, welke na de dramatische verkiezingsuitslag (halvering van de fractie) voor de CAP werd ingesteld. Deze commissie is in het najaar 2014 ingesteld en bestond uit enkele bestuursleden en enkele graag meedenkende leden van buiten het bestuur.

Na de uitgebreide presentatie van de voorzitter, die overigens niet in de commissie zat, hebben de leden ermee ingestemd dat het bestuur voort gaat op de door de commissie CAP 2.0 voorgestelde weg, wel onder de naam CAP in de volle betekenis, dat is immers een begrip in onze gemeente. Maar ook als een Compleet Andere Partij, waarbij de gemeente Bunschoten en al haar inwoners centraal staan.