Spijkers met koppen – CAP krijgt motie Westdijk er door

De raadsvergadering van donderdag 7 december 2017 was er eentje om in te lijsten. Met de verkiezingen van 21 maart 2018 in het verschiet werden er spijkers met koppen geslagen. Politiek op hoog niveau. Waar partijen elkaar eerder soms figuurlijk naar het leven stonden, werden er opmerkelijke raadsbrede besluiten genomen.

Allereerst werd het afvalbeleid besproken en kwam een amendement op het raadsvoorstel ter sprake om van 1x per 4 weken naar 1x per 3 weken te gaan voor wat betreft het legen van de PMD-container. De CAP/VVD en SGP vonden dit getuigen van een kruideniersmentaliteit en kwamen met een eigen amendement om het PMD-afval tweewekelijks op te halen. Uiteindelijk schaarden ook CU en CDA zich hierachter. Zoals u weet belijdt de grote meerderheid van de raad het voorafscheidengeloof, daar waar de CAP het liefst de ROVA ziet vertrekken en we weer achteraf gaan scheiden (machines kunnen het beter, goedkoper) en u gewoon wekelijks uw afvalcontainer aan de straat zet.  Als u dat ook wilt: stem dan 21 maart CAP. Zie ook

Spaghetti-dossier

Daarna kwam de nieuwbouw Eemdijk Oost ter tafel. Het college wilde na de vernietigende uitspraak van de Raad van Sate een tweede poging wagen en daar is helemaal niets op tegen. Het gaat immers om de leefbaarheid van Eemdijk en de mogelijkheden voor sociale woningbouw. De vraag was of het een snelle procedure zou worden (waarbij de inspraak werd overgeslagen) of vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid een volledige procedure.  Het college steunde de korte procedure, maar omdat de CAP een amendement steunde van CU/VVD om voor de volledige procedure te gaan, werd het amendement aangenomen.  Hierbij maakte de CAP het verschil, want 3 leden van de CU-fractie waren afwezig en met CDA, SGP en SVP tegen spande het er om.

Vervolgens werd raadsbreed (alle partijen waren mede-indiener van het SGP-initiatief) de motie voor de Nederlandse vlag in de raadszaal aangenomen en terecht!

Opmerkelijke ontwikkelingen volgden daarna toen de motie “definitie opruimen Westdijk” ter sprake kwam. De CAP (die in september jongstleden een eerdere poging om als raad een uitspraak te doen over de milieuverontreiniging Westdijk nog zag stranden) bracht opnieuw een een motie in om klip en klaar duidelijk te maken wat de gemeenteraad van Bunschoten verstaat onder het ongedaan maken door het Waterschap van de zwaar verontreinigde Westdijk, te weten: “dat ten aanzien van de ernstig vervuilde Westdijk in de gemeente Bunschoten onder het opruimen en ongedaan maken van de overtreding van de Wet Bodembescherming, zoals geëist in de laatste aanschrijving aan het waterschap Vallei en Veluwe, dient te worden verstaan dat met minder dan volledige verwijdering van de zwaar verontreinigde “zogenaamd thermisch gereinigde grond” alsmede de grond die daardoor vervuild is geraakt geen genoegen zal worden genomen. Ergo dat alle verontreinigde grond volledig dient te worden verwijderd. Het verwijderen van de grond dient voor 1 november 2018 (voor de aanvang van het nieuwe stormseizoen) te geschieden. En draagt het college op: Het Waterschap Vallei en Veluwe van het besluit van de gemeenteraad van Bunschoten onverwijld in kennis te stellen zodat het Waterschap met de interpretatie van het begrip opruimen en ongedaan maken van de overtreding tijdig rekening kan houden voor wat betreft hun plan van aanpak dat op 1 maart 2018 ter tafel dient te liggen.”

De SGP en de VVD verklaarden vooraf al de motie te steunen en er bleek van voortschrijdend inzicht sprake bij de overige partijen. Besloten werd raadsbreed (!) deze CAP-motie in te dienen en deze werd dan ook unaniem aangenomen. Een uitermate verheugende zaak omdat er nu bij het Waterschap geen enkele discussie meer kan ontstaan over wat de raad van Bunschoten er van vindt. Natuurlijk moeten we niet te vroeg juichen, want een motie is één, maar reken maar dat voordat er een schop de grond ingaat, het waterschap nog van alles zal proberen om er onderuit te komen en tijd te rekken. Hierover is het laatste woord dan ook nog niet gezegd.

Tot slot kwam de Zevenhuizerstraat ter sprake. U weet vast wel dat de gemeente Amersfoort driftig op zoek is naar een nieuw ontsluitingsweg van de te bouwen wijk Vathorst-Bovenduyst ook wel Vathorst-West genoemd. Amersfoort wil dat echter over Bunschoter grondgebied doen en heeft wat de CAP betreft “lak”aan wat de gemeente Bunschoten en de bewoners van de Zevenhuizerstraat daarvan vinden. Volgens wethouder Nagel liep het allemaal niet zo’n vaart en hij verdedigde Amersfoort min of meer. Dat schoot in het verkeerde keelgat van VVD/SGP en CAP waarna een motie werd gelanceerd luidende: “dat de gemeente Amersfoort voornemens is een ontsluiting van haar toekomstige wijk Vathorst-Bovenduist te realiseren via Bunschoter grondgebied en zij voorbij lijkt te gaan aan alternatieve vormen van ontsluiting binnen de eigen huidige infrastructuur van Amersfoort alsmede de belangen van Zevenhuizen en Bunschoten;  – dat voornoemde ontsluiting een grote inbreuk zal vormen op de leefomgeving van de inwoners van Zevenhuizen, de groene zoom rondom Bunschoten alsmede de verkeersdruk binnen onze gemeente. Verzoekt het college van B&W: Niet akkoord te gaan met een ontsluiting van Vathorst-Bovenduist over ons grondgebied. Na enige discussie sloten de overige raadspartijen zich als mede-indiener aan en kon de motie, zeer tegen de zin van wethouder Nagel, raadsbreed worden aangenomen.

Al met al een raadsvergadering waarin nu eens spijkers met koppen werden geslagen mede omdat de regeringspartijen CU en CDA hun eerder ingenomen standpunten en meningen durfden te herzien (op basis van goede argumenten van de oppositie). Als CAP kijken we dan ook tevreden terug op de besluitvorming, zeker die over de Westdijk waar we als CAP zeer resoluut waren en eerder zelfs een motie van wantrouwen niet schuwden. Pieter de Vos die de zaak van de vergiftiging van de Westdijk destijds (zomer 2016) onthulde kan vooralsnog tevreden zijn nu de raad unaniem gaat voor een schone Westdijk. Maar… zoals hierboven al opgemerkt: gaat het Waterschap nu ook echt die 75.139 kubieke meter zogenaamd thermisch gereinigde grond laten verwijderen? Wordt vervolgd.

Meer CAP-nieuws: https://capbunschoten.nl/