Skip to content

Bericht: RUSSISCHE TOESTANDEN IN CENTRUM

RUSSISCHE TOESTANDEN IN CENTRUM

Tijdens de commissie Bestuur en Middelen op 18 juni 2020 werd duidelijk dat de raad een tandeloze leeuw is. Men liet een soloactie van de burgemeester om op zaterdagen de Oude Schans en Turfwal af te sluiten onder het mom van coronabestrijding ongewijzigd.

Wat was er aan de hand. Een paar maanden geleden probeerde het college het afsluiten van de Oude Schans er doorheen te drukken, omdat dat veiliger zou zijn voor toeristen en omdat het zicht op de botters en werf dan beter uitpakte. Dit voorstel had verstrekkende gevolgen voor het verkeer aan de oostzijde van de haven dat dan moest worden afgewikkeld via Nieuwe Schans en Schansplein. Tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis in aanwezigheid van Rick Beukers, werd daarvan door de bewoners van het centrum gehakt gemaakt. Ook door de ChristenUnie. Wat later maakte ook de verkeerscommissie er nog een gehakt van, waarna het plan van tafel verdween. Er was geen draagvlak voor!

Ondertussen kregen we het coronavirus op visite en de burgemeester kon zich op grond van de noodverordening grote macht toe-eigenen om maatregelen te nemen het coronagevaar te in te perken. Prima en dat deed de burgemeester voortreffelijk. Bijvoorbeeld door de markt te gaan spreiden en van het Spuiplein weg te halen.  Maar toen kwam het, de burgemeester ging zijn oren laten hangen naar de winkeliers en horeca, die het zo zwaar hadden dat ze hem konden overreden om het hele Spuiplein verkeersvrij te maken en in te richten als één groot feestterras. Hetgeen ook gebeurde en toegegeven, de horeca kon wel een steuntje in de rug gebruiken na de coronasluiting.

Maar die beslissing had gevolgen. Dat enorme terras vormde een wig in de normale looproute tussen de winkels aan de noord- en zuidzijde van het Spuiplein. Tussen de haven en de Bruna. Enkele winkeliers nabij de haven klaagden dat de loop er uit was! Bingo dacht de burgemeester: ik ga nu meerdere vliegen in één klap slaan. Ik ga de loop er weer inbrengen door Oude Schans en Turfwal alsnog af te sluiten, ik ga daar kramen plaatsen voor standwerkers en meelopers en dan komt de loop er daar wel weer in. En dat doe ik dan onder het mom van coronaveiligheid. Dat bewoners en verkeerscommissie tegen zijn deert niet, die zoeken het maar uit. En verder hoef ik niemand iets te vragen, de raad en wethouders al helemaal niet.

En zo kan het gebeuren dat we onder het mom van corona een verkeersafsluiting voor het hele centrum voor de kiezen krijgen op zaterdagen. En dat de standwerkers en meelopers publiek aanzuigen en corona-risicovol zijn (wel eens een standwerker gezien met klanten op 1,5 meter?) neemt de burgemeester maar voor lief.

En de raad: dat is net “horen zien en zwijgen”! Behalve dan de CAP en ook SGP en CDA die wel aan de bel durfden te trekken en tijdens de vergadering van bestuur en Middelen de nodige zeer kritische vragen stelden. Maar de burgemeester wenste niet door het stof te gaan en hield hardnekkig vol dat zijn besluit niets te maken had met zijn hechte vriendschap met de middenstand en het doorzetten onder dubieuze voorwaarden van de eerder al zo gewenste verkeersafsluiting op zaterdagen. Integendeel, de grote coronabestrijder hield vol dat standwerkers het coronaprobleem oplossen.  Politiek gezien een knap staaltje van onze burgemeester. Raad en bewoners wegzetten, je eigen politieke zin doorvoeren en er mee wegkomen. Russische toestanden.

Toen de burgemeester hoorde van enige aversie onder de bewoners van het centrum en dus lont rook, stuurde hij te elfder ure op 17 juni 2020 nog een memootje naar de raadsleden. Daarin leest u dat het te druk wordt rond de Oude Haven en dat de oplossing is daar dan extra kramen en standwerkers te plaatsen. Snapt u het nog? Lees en oordeel zelf.

“Geachte leden van de raad,

Eerder bent u op de hoogte gesteld van de tijdelijke verplaatsing van de zaterdagmarkt, de daardoor mogelijk geworden uitbreiding van de terrassen op het Spuiplein op de zaterdagen en de afsluiting van het Spuiplein voor fietsen. Dat laatste om vermenging van terraspubliek en fietsers te voorkomen, waardoor de vereiste afstand van 1,5 meter moeilijk of niet te realiseren zou zijn.

Verzoek winkeliers en Dynamisch Spakenburg: Bij het ingaan van de hiervoor genoemde maatregelen gaven de winkeliers op het Spuiplein, de Visserssteeg en de Oude Schans aan dat zij graag zouden zien dat ook op de Oude Schans wat marktkramen geplaatst worden omdat zij de verbinding, letterlijk, met de verplaatste markt zijn verloren. Dit verzoek wordt ondersteund door Dynamisch Spakenburg.

Voordat dit verzoek is afgehandeld is eerst goed gekeken hoe de markt op de nieuwe plaats functioneert en hoe met ingang van 1 juni jl. de horecaondernemers op het Spuiplein hun terrassen uitstallen met inachtneming van de coronamaatregelen. Dat heeft de afgelopen weken ondermeer geresulteerd in een paar aanpassingen op de markt, zoals het dichter op elkaar plaatsen van de kramen, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Daarbij is ook geconstateerd dat de verbinding tussen de markt en de winkeliers op het Spuiplein, Oude Schans, Visserssteeg en Turfwal inderdaad ‘verbroken’ is. De winkeliers op het Spuiplein hebben nu wel de terrassen op het Spuiplein in hun nabijheid gesitueerd. De ‘automatisch’ loop van het marktpubliek naar de Oude Schans, Visserssteeg en Turfwal is wel verminderd.

Bezoekers uit de regio/toeristen zijn weer terug; drukte op Oude Schans: Daar tegenover staat dat de toeristen weer terug zijn in ons dorp. De afgelopen twee zaterdagen hebben we vooral rondom de Oude Haven en dus ook op de Oude Schans, Turfwal, enz. weer een behoorlijke toestroom van toeristen gezien. Er liepen de afgelopen twee zaterdagen veel mensen op de Oude Schans. De auto’s en fietsers die daar tussendoor rijden veroorzaken een onveilige situatie, temeer ook daar het voor de voetgangers daardoor nauwelijks mogelijk is de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Het is daarom belangrijk dat gedurende de coronacrisis op zaterdagen de Oude Schans en de Turfwal/Hoekstraat worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 oktober en dus alleen op de zaterdagen en wel van 08.00-18.00 uur.

Dit betekent dus dat verkeer de Nieuwe Schans niet als alternatieve route kan gebruiken. Dat was destijds wel het geval toen werd gesproken over een pilot om alleen de Oude Schans af te sluiten in de zomerperiode. Daarbij was ook nog sprake van een afsluiting op alle dagen. De nu aangekondigde maatregel staat geheel los van de recente discussie over de wenselijkheid van een afsluiting van de Oude Schans omdat deze nu alleen gerelateerd is aan (het pakket van) maatregelen die tijdelijk nodig zijn in het kader van de coronacrisis.

Nu dus ook afsluiting Turfwal/Hoekstraat en alleen op zaterdagen. Deze vorm van afsluiting werd in voorgaande jaren ook toegepast bij evenementen in het centrum van Spakenburg en is dus voor de betrokken aanwonenden, winkeliers en buurten een bekende situatie.

Enkele marktkramen: Met ingang van zaterdag 20 juni worden enkele marktkramen op de Oude Schans geplaatst. Dit dus om de winkeliers tegemoet te komen, waarover hiervoor werd gesproken. Dit wordt per week bekeken, temeer daar nu ook is geconstateerd dat de toeristen weer terug zijn. De marktkramen moeten uiteraard ook geen obstakel vormen voor het kunnen naleven van de coronamaatregelen. Bij het plaatsen van enkele kramen moet worden gedacht aan standwerkers en meelopers. Bestaande kooplieden worden niet verplicht naar de Oude Schans te verkassen.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print