Reactie op de krant van 1 en 8 mei

Ingezonden

Aan de (hoofd)redactie van De Bunschoter,

Dirk Koelewijn (burgerlid) alg. reserve
Dirk Koelewijn – vooRzitteR

Als voorzitter van de CAP werd ik op vrijdag 1 mei jongstleden onaangenaam verrast door een artikel op de voorpagina van De Bunschoter. De kop in Telegraaf-chocoladeletters luidde: CAP krijgt in 2016 nieuwe naam. Het artikel ging verder over de resultaten van onderzoek naar de verkiezingsnederlaag van maart 2014. Tevens citeerde de anonieme auteur mij her en der uit de zogenaamde onderzoeksresultaten.

Maar wat was werkelijk het geval: de CAP krijgt in 2016 geen nieuwe naam. De onderzoeksresultaten waren helemaal geen onderzoekresultaten. Het betrof een analyse mijnerzijds inzake de gemeenteraadsverkiezingen 2014 alsmede een opdracht aan en bevindingen van een ingestelde commissie CAP 2.0, die we hadden vastgelegd in een intern discussiestuk over de toekomst van de CAP. Een discussiestuk waaruit het bestuur van de CAP mede argumenten putte en die we op 21 april jongstleden hebben voorgelegd aan de leden (zij beslissen) tijdens de algemene ledenvergadering. Tijdens die vergadering is een definitief voorstel van het bestuur besproken en gepresenteerd, dat door de leden unaniem is overgenomen. Waarvan akte.

Maar daarbij zat dus geen voorgenomen besluit de naam te wijzigen, zoals De Bunschoter als nieuws wist te melden, nadat de vogeltjes kennelijk het interne discussiestuk op de redactie lieten landen. Nu had De Bunschoter de CAP of mijzelf vooraf kunnen vragen wat de feiten waren. Maar neen, men putte informatie uit een anoniem bezorgd intern discussiestuk, checkte niet de feiten, hebben mij of de CAP niet verder gehoord en plaatsten dat als nieuwsfeit. Daarbij werd ook mijn foto geplaatst om de nieuwssuggestie nog eens te accentueren. Verder moest citeren en parafraseren uit mijn analyse (onderdeel van het discussiestuk) de indruk wekken dat ik kennelijk aan het artikel had meegewerkt.

Maar beste lezers van De Bunschoter: voor alle duidelijkheid, ik ben nooit door De Bunschoter benaderd voor een feitencheck en heb aan het artikel ook anderszins niet meegewerkt. Reden voor mij om excuses te vragen, hetgeen onze woordvoerder met de redactie heeft besproken. Bij dat gesprek op maandag 4 mei met de redactie bleek dat het artikel ook voor de hoofdredacteur een verrassing was. (?!) En werd in eerste instantie de auteur niet bekend gemaakt. Wel beloofde men te rectificeren op vrijdag 8 mei. Oké denk je dan, dat komt goed, maar zelfs rectificeren is een kunst voor De Bunschoter want men bleef gewoon bij het gestelde, met de toevoeging dat op de Algemene ledenvergadering was besloten de naam CAP niet te wijzigen. Opnieuw foute informatie, want een dergelijk voorstel is er nooit geweest. Het bestuur heeft de leden tijdens de vergadering uitgelegd dat de naam CAP staat als een huis en dat die naam blijft. Aan de leden zijn daarna mogelijke nieuwe CAP-logo’s gepresenteerd. Niets meer en niets minder.

Kortom, zowel op 1 als op 8 mei jongstleden werd u door De Bunschoter onjuist geïnformeerd. De CAP en ikzelf vinden nu dat ruimhartige excuses op zijn plaats zijn en spreken de hoop uit dat de redactie van De Bunschoter voortaan de journalistieke spelregels weer in acht neemt, zoals feiten checken en hoor en wederhoor toepassen. Ik verwacht en spreek de hoop uit dat de redactie, althans de betreffende redacteur, fair en square zijn excuses zal aanbieden, waarbij ik toestemming geef om mijn foto nogmaals te gebruiken, zodat u er terecht van mag uitgaan dat ik hieraan heb meegewerkt. Overigens behouden de CAP en ik ons het recht voor, bij het uitblijven van excuses ons te wenden tot de raad voor de journalistiek. Want als je publiekelijk als persoon en als partij ten onrechte zo verkeerd in de spotlights komt te staan, moet je je toch kunnen verweren.

Dirk Koelewijn, voorzitter CAP.

PS:
De Bunschoter waardeer ik verder zeer en kan in Bunschoten-Spakenburg niet gemist worden. Bovendien: fouten maken is menselijk. Dat laatste toegeven zou de redactie in hoge mate sieren.