Skip to content

Bericht: GRONDWATER EN HOUTEN PALEN

GRONDWATER EN HOUTEN PALEN

Door Gedeputeerde Staten van Utrecht is op 9 oktober 2019 beschikking verleend aan de Gemeente Bunschoten-Spakenburg in het kader van Waterwet, voor het onttrekken (en terug in de bodem brengen) van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem ter plaatse van de nieuwbouw van de MFA Calvijnschool, Prinses Irenestraat 8a/8b te Bunschoten-Spakenburg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2019-5278 en is gepubliceerd in het Provinciaal Blad Nr. 6763 d.d.11 oktober 2019.

Nu de publicatie over het verlenen van de beschikking daar niet over rept vragen we ons af of

  • er is meegewogen wat de effecten zijn van het onttrekken van grondwater in deze buurt, door het gaan gebruiken op genoemde locatie van een energie-opslagsysteem
  • of er onderzocht is of het gebruik van een dergelijk systeem tot fluctuaties van het grondwaterpeil kan leiden, zodanig dat daardoor funderingsschade kan ontstaan aan onze woning
  • of men kan  garanderen dat het onttrekken van grondwater (en terug in de bodem brengen) niet tot schade aan mijn fundering zal leiden
  • en of men kennis genomen heeft van de conclusies van Ing. J.C. Vriesman, voormalig voorzitter Stichting Grondwater Nederland. In dit artikel wordt duidelijk dat het aantrekkelijk lijkt over te schakelen naar ‘aardwarmte’, maar dat dit alternatief forse risico’s met zich meebrengt voor op houten palen gefundeerde bebouwing.

Zie voor genoemd artikel: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/293/aardwarmtepompen.html

In reactie op onze bezwaren reageerde via De Bunschoter in de maandag-editie van 21 oktober 2019, getiteld “Zorgen om grondwaterstanden”, een anonieme woordvoerder van gemeente die duidelijk niet op de hoogte was van het hierboven “gelinkte” artikel. Volgens de anonieme woordvoeder was er niets aan de hand. Hij had ter geruststelling beter kunnen antwoorden: Wij GARANDEREN  de bewoners omgeving Prinses Irenestraat dat men geen schade zal ondervinden. Maar nee hoor, de anonieme woordvoerder van de gemeente verklaart stellig dat indertijd de funderingsproblemen Nieuwe Schans voorkwamen uit  het “verlagen van de waterstand” door “bronbemaling, waarbij het water werd onttrokken en niet werd terug gepompt.” en dat dat heel wat anders is dan het oppompen en terugpompen ten behoeve van een warmte- koudeopslag. Welnu, dat is ook iets anders, maar kan dus mogelijk ook gevaar opleveren voor houten paalfunderingen. De vraag is: is dat uitgezocht?Uit de reactie van de anonieme woordvoerder van onze gemeente blijkt overigens dat de bewoners van de Nieuwe Schans indertijd  (2007-2010) kennelijk voor het lapje zijn gehouden en zijn belogen en bedrogen voor wat betreft de ontstane schade aan de fundering, daar de gemeente toen bij hoog en bij laag vol hield dat het onttrekken van miljoenen liters grondwater t.b.v. de parkeergarage Oostpoort  en de daarop gesitueerde bebouwing NIET de oorzaak was van de funderingsproblemen.Al met al:Het zou de gemeente sieren de bewoners rondom de nieuwbouw van de nieuwe school aan de Prinses Irenestraat VOLLEDIG te informeren over de voorgenomen warmte- koudeopslag en de MOGELIJKE gevolgen er van alsmede de bewoners van de Nieuwe Schans per direct excuses aan te bieden en de gemaakte kosten voor het herstel van hun fundering alsnog GEHEEL te vergoeden. (inclusief gevolgschade te begroten op €35.000,- a 40.000,- per adres)De CAP hoort graag of men hierop wenst in te gaan en dan niet via een onvolledig geïnformeerde anonieme woordvoerder alstublieft. Wellicht wil de burgemeester zijn licht er eens over laten schijnen. Hij zal er ook al toen de Nieuwe Schans op de schop moest. Het is het één of het ander.Staat uw huis op houten palen en wilt u bezwaar maken bij de provincie maar u weet niet hoe: stuur dan een email naar dirkns66@gmail.com. We sturen u dan een concept-bezwaarschrift, dat u ondertekend en opstuurt. U kunt nog in bezwaar tot 6 weken na 9 oktober 2019.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print