Dossier: Eventuele verontreiniging Westdijk

Om iedereen toegang te geven tot de dossiers die wij hebben opgebouwd rond mogelijke vervuiling van het Traject Eemdijk-Westdijk heeft de fractie van de CAP besloten alle stukken die zijn ontvangen en de vragen die zijn gesteld de laatste weken openbaar op de website te plaatsen. Dit om inzicht te geven hoe het proces verloopt als de informatie door de fractie moet worden verkregen. Alle interne communicatie is niet geplaatst.

De start van onze vragen begon op 15 augustus door een reactie op geruchten te vragen aan het Waterschap, Vitens en de gemeente Bunschoten.

De mensen heb ik met naam weggelaten uit de meeste stukken, maar bij het waterschap is met meer dan 2 personen contact geweest.

Ik wil op dit moment de medewerkers van Waterschap, gemeente, vitens en de pers (AD, G&E, en de Bunschoter danken voor hun medewerking. De stukken van de Bunschoter (hoe goed ook) zijn helaas niet online beschikbaar. PdV

Wij werken op dit moment aan vragen voor de commissie ruimte van 7 september, heeft u opmerkingen of input, wilt u uw mening krijt dan kan u ons mailen via reactie@capbunschoten.nl Heeft u kennis van meetingen en analyses dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

mail 15 augustus 2016 00.51 aan Waterschap Vallei en Veluwe (idem aan Vitens):

Geacht waterschap,

Wij vernemen als politieke partij dat er eventueel vervuiling is op het traject Westdijk. Wat is hier de status van en wat zijn de resultaten van een eventueel onderzoek. Het gaat hierbij om zwarte grond voor de dijkversterking. Is er bijvoorbeeld aanleiding aan te nemen dat stoffen in het oppervlakte water terecht zijn gekomen?

Graag vernemen wij van u. Bij voorbaat dank.

Vr gr Pieter de Vos Raadslid Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten

mail 15 augustus 2016 00.54 aan de griffier van de gemeenteraad van Bunschoten

Graag wil ik vragen aankondigen voor het vragen halfuur in de raad as dinsdag. Dit ivm vervuiling dijkversterking.

Vr gr Pieter de Vos

Antwoord op 15 augustus 2016 9.44:
Geachte heer De Vos,

Dank voor uw belangstelling. Ik heb de vraag doorgestuurd naar de direct betrokken collega’s; we komen zo snel mogelijk met een antwoord op uw vragen

Met vriendelijke groet,

senior projectleider
Waterschap Vallei en Veluwe

Antwoord op 15 augustus 2016 9.55 aan waterschap

Meneer (medewerker),

Ik ga morgen enkele vragen stellen over de vervuiling in een vergadering van de gemeenteraad. Graag ontvang ik dus indien mogelijk zo snel mogelijk reactie. Excuses voor de korte termijn.

Met vriendelijke groet, Pieter de Vos, Raadslid

mail 15 augustus 2016 14.36 met het antwoord van Waterschap Vallei en Veluwe

Geachte heer De Vos,

Vandaag heeft u per e-mail een aantal vragen gesteld over de mogelijke vervuiling langs de Westdijk. In deze brief leest u onze reactie.

Het waterschap is bezig met de uitvoering van dijkverbetering langs de Westdijk. Onderdeel hiervan is de aanleg een binnendijkse steunberm, waarin thermisch gereinigd zand toegepast is. Dit zand voldoet aan wet- en regelgeving voor grootschalige bodemtoepassingen.

Uit oppervlaktewateranalyses langs de Westdijk te Bunschoten blijkt dat het slootwater langs de Westdijk hoge gehaltes aan sulfaat en zout (natriumchloride) bevat. Aanwezigheid van sulfaat is een natuurlijk verschijnsel in veenweide gebieden. De hoge concentraties geven ons echter aanleiding om onderzoek te doen naar de oorzaak.

Op voorhand is niet met zekerheid te bepalen wat de oorzaak van deze hoge gehalten zijn. Het kan een natuurlijk verschijnsel zijn, maar ook veroorzaakt zijn door de uitspoeling van het thermisch gereinigd zand tijdens extreme regenval. Daarom wordt de aangebrachte grond, het grondwater en het oppervlaktewater in de omgeving onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond. Wij verwachten dat dit nog zeker enkele weken zal duren.

Het waterschap staat voor een goede waterkwaliteit en heeft daarom in afwachting van het onderzoek de volgende maatregelen genomen:
-Het thermisch gereinigde zand is afgedekt met een laag van 0,5 meter schone klei, zodat verdere uitspoeling van zand voorkomen wordt.
-De nieuw gegraven teensloot van de dijk is nog niet in open verbinding gebracht met de rest van de polder om mogelijke verspreiding van zout en sulfaat te voorkomen.

-Het uitgespoelde thermisch gereinigde zand is zoveel mogelijk verwijderd uit de aangrenzende watergangen. De mogelijk resterende delen worden na het groeiseizoen in overleg met de aangrenzende eigenaren verwijderd.
-Eigenaren van de aangrenzende percelen zijn op de hoogte gesteld van de situatie en zijn geadviseerd de sloten niet voor veedrenking te gebruiken.

Zodra de gegevens over het onderzoek bekend zijn, geven we u die graag. We blijven de waterkwaliteit nauwlettend monitoren, nemen als nodig aanvullende maatregelen en houden u en de aanliggende eigenaren op de hoogte.

Als u vragen heeft kunt u vanaf 24 augustus contact opnemen met de omgevingsmanager van dit dijktraject, de heer ..Tot 24 augustus kunt u met contact opnemen met ..

Met vriendelijke groet,

projectleider/-medewerker
Waterschap Vallei en Veluwe

mail 15 augustus 2016 15.12 antwoord aan Waterschap

Meneer (medewerker),

Dank voor uw antwoord. Ik verneem dat er bij een boer onregelmatigheden zijn ontstaan met zijn vee. Tevens zit aan dit dijkvlak een school, jachthaven, bungalowparken en een woonwijk. Wat zijn de consequenties voor de volksgezondheid en zijn die er? Vr gr, Pieter de Vos

Nog een aanvulling, ik  krijg door dat er ook gechlooreerde koolwaterstoffen, benzeen, dimethyl en vinyl is gevonden. Dit is trouwens een gerucht maar toch ter info, is dit correct?

antwoord mail 15 augustus 2016 17.27 , waterschap Vallei en Veluwe

Geachte heer De Vos,

Hierbij een reactie op uw aanvullende vragen:

 • Er zijn geen consequenties voor de volksgezondheid. Zoals al gemeld adviseren wij het water niet te gebruiken voor veedrenking.
 • Voor zover ik kan nagaan zijn geen gechlooreerde koolwaterstoffen, benzeen, dimethyl en vinyl aangetroffen.
 • Mij is niet bekend dat Vitens is gestopt met de waterwinning. Daar is mijns inziens ook geen aanleiding voor.
  Met vriendelijke groet, (medewerker)

Voorafgaand aan de raadsvergadering nog contact gehad met Vitens. Reactie: Ze zijn op de hoogte van de eventuele vervuiling. Na het gesprek geeft Vitens aan nog even binnen de organisatie te gaan kijken naar dit punt.

Ingediende vragen voor de raad van 16 augustus 2016, ingeleverd op 16/8/2016 om 12.45 uur dit t.b.v. het vragen halfuur: Vragen eventuele verontreiniging dijkverbeterings traject Westdijk

Antwoorden gegeven in de raad door wethouder Willem Heinen Bron:verslag gemeente Bunschoten. Aanvulling op hieronder: Wethouder Heinen meld sinds 19 juli op de hoogte te zijn. Terug luisteren via httpss://bunschoten.raadsinformatie.nl/vergadering/312494/gemeenteraad%2016-08-2016 agendapunt vragen halfuur.

De CAP heeft vragen aangekondigd over vervuiling dijkversterking.

De CAP stelt vragen over vervuiling dijkversterking.

Wethouder Heinen reageert. College en RUD op de hoogte, wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. Waterschap verantwoordelijk. Na uitslag onderzoek, zal college indien aanleiding direct communiceren. Vinger aan de pols over waterwingebied.

CAP: toelichtende vraag o.a. of gemeente vroegtijdig aan tafel heeft gezeten bij overleg. Communicatie hondenbezitters?

Wethouder Heinen: niet vanaf allereerste begin aan tafel. College heeft niet advies gekregen om honden er niet te laten drinken.

AD Amersfoortse Courant 16 augustus 2016 20.24 uur https://www.ad.nl/amersfoort/onderzoek-naar-vervuilde-sloten-na-kalversterfte~a9ec302d/

AD Amersfoortse Courant 17 augustus 2016 19.44 https://www.ad.nl/amersfoort/college-bunschoten-wist-al-lang-van-gifsloot~a91d045a/

Gooi en Eemlander 16 augustus 2016 https://www.gooieneemlander.nl/regionaal/eemland/article28402807.ece/Dijk-Spakenburg-blijkt-vervuild_

Gooi en Eemlander 17 augustus 2016 https://www.gooieneemlander.nl/regionaal/eemland/article28406659.ece/Sloten-Westdijk-voorlopig-mijden_

 

mail 17 augustus 2016 23.57, aan Waterschap

Meneer, Ik verneem dat u afgelopen maandag een nieuw onderzoek bent gestart. Wanneer komen de resultaten daarvan? En het onderzoek wat bezig was wanneer is dat beschikbaar? Graag verneem ik uw reactie. Bij voorbaat dank. Vr gr Pieter de Vos

mail 18 augustus 2016 00.08, aan de griffier van de gemeenteraad

(Griffie), Kan jij de stukken opvragen die bij het college bekend zijn over de eventuele vervuiling aan de Westdijk. Dus brieven en onderzoeken. Alvast dank. Vr gr Pieter de Vos

mail 18 augustus 2016 11.52, antwoord van  waterschap

Geachte heer De Vos, Er is geen sprake van een nieuw onderzoek. Zoals eerder aangegeven zijn hoge sulfaatgehalten in het oppervlaktewater aangetoond. Deze zijn voor het waterschap aanleiding extra onderzoek uit te voeren. Dit is echter het lopende onderzoek dat ik in mijn bericht van afgelopen maandag heb aangegeven. We verwachten de uitslagen binnen enkele weken en zodra we de uitslagen hebben, geven we u natuurlijk de resultaten.
Met vriendelijke groet, projectleider/-medewerker Waterschap Vallei en Veluwe

mail 19 augustus 2016 21.39 dhr. van Kleef, Waterschap

Meneer (medewerker), Graag doe ik het verzoek aan u aan u voor de meetgegevens van de waterkwaliteit aan traject westdijk-eemdijk-noord. Zou ik deze van u kunnen ontvangen. Het gaat dan om de gegevens van 2 of 3 augustus. Bij voorbaat mijn dank.Vr gr Pieter de Vos Raadslid gemeente Bunschoten

Interview RTV Bunschoten:

httpss://youtu.be/YDViPtgZEas

Gooi en Eemlander 19 augustus 2016 https://www.gooieneemlander.nl/regionaal/eemland/article28413967.ece/Zorgen-om-vogelstand-Westdijk

mail 21 augustus 2016 12.39, medewerker, Waterschap

Beste meneer (medewerker), Aangezien u de één van de weinige bent die mij van informatie kan voorzien het volgende; afgelopen weekend was te zien dat de thermisch gereinigde grond wit uitsloeg. Tevens is te zien op bijgaande foto’s dat er nog steeds lozing van lekwater op de polder geschiedt. Graag verneem ik waarom dit gebeurt, dus het wit uitslaan (verdamping) en de lozing.Graag verneem ik ook de eerdere metingen en resultaten van oa 2-3 augustus.Heb ik het juist dat het water vanuit de sloot langs de dijk nog steeds de polder en randmeer in kan via de wetering ter hoogte van het gemaal aan de westdijk.Ik hoop dat u openheid betracht dit te delen met de lokale gemeenschap.Vr gr Pieter de Vos

45bf97d5-db36-41ab-8051-1ea9e88cf251
open verbinding “zwarte”grond met uitwatering op de polder, foto van zaterdag 20 augustus 2016.
0583afeb-7908-43b6-8b40-a51b3170d32d
Wit uitslaande “zwarte”grond in de polder, foto van zaterdag 20 augustus 2016.
7965b614-1894-4809-a025-f2969166c3d1
open verbinding “zwarte”grond met uitwatering op de polder, foto van zaterdag 20 augustus 2016.
bd3bb6c7-bd6c-4460-9a08-866de8ac8f9d
Wit uitslaande “zwarte”grond in de polder, foto van zaterdag 20 augustus 2016.

mail antwoord Vitens 22 augustus 2016.

Geachte heer de Vos,

Hartelijk dank voor uw bericht van 15 augustus, waarin u vraagt naar de hoe en waarom van de vervuiling rond de westdijk in Buschoten.

In de buurt van ons waterwinveld Eempolder, bij drinkwaterproductielocatie Eemdijk, is mogelijk sprake van een bodemverontreiniging. Bij werkzaamheden aan de dijk door waterschap Vallei en Veluwe is mogelijk vervuild zand door regenval in de sloot terecht gekomen. Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan naar de vervuiling. Vitens houdt contact met het waterschap over de resultaten van het onderzoek.

Bij Eemdijk wint Vitens drinkwater op meer dan 100 meter diepte, uit een bron die beschermd is door een diepe kleilaag. Ook in de toekomst voorzien we geen problemen. Als we toch ooit vervuiling in ons grondwater aantreffen, zuiveren we dit eruit.

Met vriendelijke groet,

(medewerker)
Medewerker Klant & Facturatie

 mail 22 augustus 2016, medewerker, Waterschap, eerste uitstel op vragen 21 augustus 2016

Beste heer De Vos,Morgen ontvangt u een reactie op uw bericht.

Op 22 augustus geen antwoord gekregen.

Bericht 22 augustus 2016 van het college via wekelijkse mailing:

Verslag college vergadering komt binnen bij de raadsleden, de vergadering is op 16 augustus geweest. Geen enkele notie van een bespreking van dit punt op de eerste vergadering na het reces. Dus stel ik een vraag aan het college, de directeur beantwoord de vraag namens het college:

Vraag 22 augustus 2016.

Kan ik concluderen dat er niet over vervuiling in traject Westdijk is gesproken in de vergadering, dit aangezien wethouder Heinen in de laatste raad dat het college vanaf 19 juli op de hoogte was? vr gr Pieter de Vos

Antwoord 23 augustus 2015:

Willem Heinen heeft in de raad gezegd dat hij/het college op 19 juli door waterschap op de hoogte is gebracht en dat het waterschap en de RUD ons op de hoogte hebben gehouden.Deze kwestie is voor het eerst in de vergadering van 16 augustus besproken, de eerste vergadering na het reces. Dat gebeurde bij het agendapunt voorbereiding raadsvergadering waar de beantwoording van de ingediende vragen is besproken.

Mail 23 augustus 2016 antwoord gemeente Bunschoten, dit op de mail van 18 augustus 2016:

Hierbij, zoals gevraagd, de stukken betreffende de dijkverbetering en de verhoogde gehalten in de sloot aan de Westdijk:

-Melding besluit bodemkwaliteit (Waterschap aan RUD)

-Vitens mailbericht 16 augustus 2016 (Vitens aan gemeente)

-Brief waterschap  19 juli (ontvangen 21 juli Waterschap aan gemeente).

Met vriendelijke groet, (medewerker)

Hier de stukken:

Antwoord mail Waterschap op vragen 21 augustus 2016, tweede uitstel dus, 23augustus 2016

Beste heer De Vos,
Helaas kan het waterschap vandaag nog niet inhoudelijk ingaan op uw bericht.
Morgen neemt Winfried van Kleef, omgevingsmanager van de dijkverbetering – deeltraject Westdijk en Eemdijk-Noord met u contact op.
Met vriendelijke groet,
projectleider/-medewerker
Waterschap Vallei en Veluwe

Gooi en Eemlander 23 augustus 2016 https://www.gooieneemlander.nl/regionaal/eemland/article28423429.ece/Vervuild-drinkwater-Spakenburg-agrarier-werd-onpasselijk-van-de-stank_

Antwoord Waterschap op vragen 21 augustus 2016, derde en uitstel en gelijk afstel 24 augustus 2016

Beste Pieter, Geachte heer Vos,

Vandaag zal er een persbericht verzonden worden. De gemeente Bunschoten krijgt hiervan ook een afschrift. Hierin staan wellicht al een aantal antwoorden van vragen die u heeft. Op andere zaken kan ik helaas nu nog niet in gaan. Via de reguliere kanalen is er tussen Heemraad en Wethouder contact geweest.

Met vriendelijke groet,
projectleider Waterschap Vallei en Veluwe

mail 24 augustus 2016 aan waterschap

Beste meneer,Dank voor uw korte maar duidelijke antwoord. Graag verneem ik nog van u welke termijn er aan de beantwoording van mijn vragen zit. Ook verneem ik graag jullie persbericht.Met vriendelijke groet,Pieter de VosRaadslid

24 augustus 2016 persberiht met aanvulling gemeente en GGD

https://www.bunschoten.nl/inwoners/nieuws_42453/item/waterschap-geen-giftige-stoffen-aangetroffen-in-water-nabij-westdijk_29908.html

24 augustus 2016 via de griffier van de raad komt extra aanvullende informatie voor de raadsleden. Dit is een zogenaamde Schriftelijke Mededeling:

 • zie onder agendapunt 7 voor alle documenten: https://bunschoten.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=52189

Mail aan GGD 24 augustus 2016

Mevrouw..U heeft 23-8 een brief naar de gemeente Bunschoten gestuurd over de gevolgen van mogelijke vervuiling bij werkzaamheden aan de dijk in Spakenburg. Graag vernemen wij van u als raadsleden van de gemeente Bunschoten wat de bronnen zijn en zo mogelijk ontvangen wij die graag. Tevens willen wij de meetresultaten waarop u uw advies stoelt ontvangen. Wij zijn bijvoorbeeld erg benieuwd naar de gegevens over de kalversterfte en stoffen in het oppervlakte water/sloten. Graag vernemen wij zsm van u.
Vr gr Pieter de Vos Raadslid namens de fractie van de CAP

Mail aan Waterschap 24 augustus 2016

Meneer ,Zojuist hebben wij uw persbericht gelezen. Er staat voor ons geen nieuwe informatie in dit bericht. Graag verneem ik dus de antwoorden op mijn vragen die al drie dagen worden uitgesteld. Vr gr Pieter de Vos

Vragen zoals ingediend bij het college van B&W. 25 augustus 2016

 

 1. Heeft het college om dit advies gevraagd
 2. Is het waterschap het eens met de bevindingen in de mail van de GGD?
 3. Indien door het college aangevraagd, waarom. Weth. Willem Heinen gaf aan zelf geen onderzoek te willen doen?
 4. Klopt het dat de kalveren een virus hadden?
 5. Zijn de stukken beschikbaar waarop dit advies op gestoeld is? En kunnen wij die krijgen?
 6. Waarom bevat de rest van de mail van 1 stof maar de kaart met meetlocaties, en waar zijn de voorgaande metingen en gegevens?
 7. Wat is uw reactie op het persbericht (waterschap) aangezien de onderzoeken nog niet zijn afgerond?
 8. Klopt het dat er gisteren weer grondmonsters zijn genomen van de grondlaag (thermisch gereinigde grond)?
 9. Klopt het dat er een klein beetje van de grond in de sloten is gekomen, en hoeveel is een kleine hoeveelheid?
 10. Klopt het dat er nog steeds open (thermisch gereinigde) grond ligt en afwatert op de polder?
 11. Hoe is het advies van u n.a.v. het persbericht en het advies om vee niet te laten drinken voor huisdier eigenaren?

Antwoord mail GGD op vragen 25 augustus 2016

Geachte heer De Vos,

De passage uit ons gezondheidsadvies aan de gemeente “ Enige maanden geleden zijn meerdere kalveren die uit de sloot hebben gedronken, overleden. Het is bekend dat dit het gevolg is van een virus, maar toch leeft bij de betreffende agrariër het beeld dat de vervuiling van het slootwater hieraan kan hebben bijgedragen.“ hebben wij gebaseerd op informatie die wij van derden hebben verkregen. Naar nu blijkt, is deze informatie onvolledig.

Wij betreuren dit ten zeerste. Dit deel van ons gezondheidsadvies zullen wij rectificeren. Hiervoor hebben wij eerder vanmiddag een tekst aangeleverd aan de gemeente Bunschoten. Daarmee kan de gemeente haar raadsleden informeren. De gemeente heeft deze tekst al op haar website geplaatst, zie https://www.bunschoten.nl/inwoners/nieuws_42453/item/waterschap-geen-giftige-stoffen-aangetroffen-in-water-nabij-westdijk_29908.html?platform=hootsuite

Zoals we in ons advies aan de gemeente van 23 augustus jl. hebben aangegeven, hebben we informatie ingewonnen bij de RUD en het Waterschap. Wij vinden het niet gepast om nader aan te geven van wie wij de onvolledige informatie hebben ontvangen.

De GGD blijft achter haar conclusie staan dat er op basis van de huidige informatie geen relevante blootstelling wordt verwacht voor mensen aan eventuele verontreinigingen in het slootwater, of andere hieraan gerelateerde bronnen. Als gevolg hiervan worden ook geen gezondheidsrisico’s voor de mens verwacht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,(medewerker)
Adviseur Milieu en Gezondheid / Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD regio Utrecht

Antwoord Waterschap op de tot drie maal uitgestelde vragen 25 augustus 2016.

Geachte heer De Vos,

Uw vragen hebben wij inmiddels in behandeling genomen. Zowel de onderstaande vragen als de eerder door u gestelde vragen. Enkele vragen vergen enig uitzoekwerk en interne afstemming. Bovendien willen wij de beantwoording zorgvuldig doen. Helaas gaat ons dat vandaag niet meer lukken. Waarschijnlijk krijgt u morgen de antwoorden via onze afdeling communicatie.

Met vriendelijke groet,

(medewerker)
projectleider

Definitief antwoord Waterschap 26 augustus 2016

Geachte heer De Vos,
Onderstaand ontvangt u de antwoorden op uw vragen die u op woensdag 24 augustus naar mijn collega’s — & — heeft gestuurd:
Heeft u kennis genomen van het GGD rapport dat de gemeente Bunschoten heeft verspreid onder de gemeenteraadsleden? En bent u het eens met de bevindingen. Heeft de GGD u om informatie gevraagd?
Wij hebben contact gehad met de GGD en zij hebben inderdaad om informatie gevraagd. Maar wij hebben hen juist ook geïnformeerd over de situatie. Naar aanleiding daarvan hebben wij van hen  een mail ontvangen waarin een opsomming van zaken weergegeven wordt en waarin zij aangeven dat er vooralsnog geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. Een rapport is ons echter niet bekend (tenzij u het over het zelfde heeft). Kunt u ons anders een exemplaar van het rapport toezenden?
Gisteren is er wel wat commotie geweest over de zin in relatie tot kalverensterfte in het GGD advies. Deze is middels in overleg met GGD en gemeente gerectificeerd.
Klopt het dat de streefwaarden voor sulfaat in de polder 100 Mg/L is en maximaal 250 Mg/L ?
Bij het persbericht zit een kaartje met de meetresultaten en in de legenda staan aangeven dat 250 mg/l maximaal is. De normen voor veedrenking zijn verder te vinden op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren (www.gddiergezondheid.nl)
Wat voor metingen zijn vandaag gedaan in de grondlaag met een boor van 120 cm lang?
Er zijn bemonsteringen gedaan van de kleilaag, tussenlaag, ATM-zand en bestaande dijk. Afhankelijk van de laagdikte is de boordiepte bepaald door de monsternemer. Daarnaast worden er vrijdag  26 augustus opnieuw monsters genomen van het oppervlakte water op dezelfde punten die ook op de kaart van het persbericht staan aangegeven
Graag verneem ik waarom dit gebeurt, dus het wit uitslaan (verdamping) en de lozing.
We willen alle mogelijke oorzaken onderzoeken.
Wij kunnen niet precies beoordelen wat de witte uitslag is. Het zou best zoutuitslag kunnen zijn. Er zijn monsters genomen van de diverse grond lagen. Als de grondonderzoeken binnen zijn is hier wellicht meer over te zeggen.
Graag verneem ik ook de eerdere metingen en resultaten van oa 2-3 augustus.
Deze gegevens worden separaat beschikbaar gesteld. Het zijn nu namelijk ruwe gegevens en deze willen we graag leesbaar maken voor niet-vaktechnische mensen. U krijgt de gegevens zo spoedig mogelijk, evenals uw mederaadsleden.
Heb ik het juist dat het water vanuit de sloot langs de dijk nog steeds de polder en randmeer in kan via de wetering ter hoogte van het gemaal aan de Westdijk.
Ja, dat klopt. Het water komt net voor het gemaal de maalvliet in. Dit is de kortste route richting het Randmeer. Het waterschap heeft op de locaties met een te hoog zoutgehalte inmiddels bordjes geplaatst. Overigens blijkt uit onze metingen dat bij een open verbinding met de polder de concentraties zich normaliseren
Met vriendelijke groet,

(medewerker) communicatie

Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10 | Apeldoorn
Antwoord van mijn kant. 26 augustus 2016

Mevrouw ..,Dank voor uw duidelijke en heldere uiteenzetting. Één vraagje blijft openstaan.

Graag verneem ik waarom dit gebeurt, dus het wit uitslaan (verdamping) en de lozing.
We willen alle mogelijke oorzaken onderzoeken.
Wij kunnen niet precies beoordelen wat de witte uitslag is. Het zou best zoutuitslag kunnen zijn. Er zijn monsters genomen van de diverse grond lagen. Als de grondonderzoeken binnen zijn is hier wellicht meer over te zeggen.
Vraag: Op de foto is te zien dat er nog steeds open verbindingen zijn tussen ATM grond en de sloten. Is dit juist? En zo ja waarom is dit niet afgesloten net als de sloten voor de rest van de dijk?
Graag verneem ik nog uw antwoord. Bij voorbaat mijn dank.
vriendelijke groet,
Pieter de Vos
Antwoord binnen halfuur: 

Geachte heer De Vos,

Heb uw vraag nog snel intern kunnen uitzetten en onderstaand het antwoord:

Wat u ziet op de foto is juist. We hebben de aannemer al gevraagd om maatregelen te nemen zodat er niet weer, door regen, zand in de sloten afspoelt. Bv door een ruggetje op te werpen. Ze hebben aangegeven dit vanmiddag te doen. Dit wordt dus opgepakt. En wij controleren dit om 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
beleidsadviseur communicatie
Waterschap Vallei en Veluwe

Mail griffier 30 augustus 2016, reactie boer Wim van de Geest na GGD advies.

Geachte raads- en burgerleden, Hierbij ontvangt u een brief voor de lijst ingekomen stukken van september. Gezien de actualiteit van het onderwerp ontvangt u deze vast per mail. De raad heeft op 25 augustus een rectificatie bericht ontvangen van de GGD. Was kennelijk voorafgegaan door bijgaande mail, die u nu t.k.n. ontvangt. Met vriendelijke groet, nreactie op rapport aan gemeente Bunschoten

Antwoorden op vragen aan het college op 25 augustus 2016 en binnen gekomen op 31 augustus:

Antwoorden naar aanleiding van mail Pieter de Vos (ambtenaar&ambtenaar)

 • Welke informatie heeft de GGD gebruikt om deze mail te sturen (mail was bijlage bij de schriftelijke mededeling)?

De GGD geeft in haar mail aan contact te hebben gehad met de RUD en het waterschap. De gemeente heeft geen inhoudelijke bijdrage geleverd.

 • Wat is het voor een virus? De boer is niet op de hoogte van dit virus.

De GGD regio Utrecht laat weten(zie rectificatie als aanvulling op de schriftelijke mededeling) dat zij zich in haar advies aan de gemeente Bunschoten over de oorzaak van de sterfte van de kalveren op onvolledige informatie heeft gebaseerd. De GGD betreurt dit ten zeerste. Het waterschap is in overleg met betrokkene over de kalversterfte in relatie tot de waterkwaliteit.

De GGD blijft achter haar conclusie staan dat er op basis van de huidige informatie geen relevante blootstelling wordt verwacht voor mensen aan eventuele verontreinigingen in het slootwater, of andere hieraan gerelateerde bronnen. Als gevolg hiervan worden ook geen gezondheidsrisico’s voor de mens verwacht.

 • In de raad heeft het college aangeven geen advies in te winnen. Waarom hebben ze dit nu toch gedaan?

De GGD heeft aangeboden een advies te geven (zie antwoord volgende vraag).

 1. Heeft het college om dit advies gevraagd?

In een kennismakinggesprek vorige week heeft de directeur van de GGD de burgemeester aangeboden advies te geven, nadat het verhaal bij kennismaking met de burgemeester ter sprake kwam.

 1. Is het waterschap het eens met de bevindingen in de mail van de GGD?

De GGD heeft haar berichtgeving aangepast. Het waterschap is van deze aanpassing op de hoogte.

 1. Indien door het college aangevraagd, waarom? Weth. Willem Heinen gaf aan zelf geen onderzoek te willen doen?

Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 1 is het niet door het college gevraagd.

 1. Klopt het dat de kalveren een virus hadden?

Zie hiervoor de herziene berichtgeving van de GGD.

 1. Zijn de stukken beschikbaar waarop dit advies op gestoeld is? En kunnen wij die krijgen?

Er zijn geen stukken.

 1. Waarom bevat de rest van de mail van 1 stof maar de kaart met meetlocaties, en waar zijn de voorgaande metingen en gegevens?

Hiervoor verwijzen wij u naar het waterschap die dit onderzoek heeft laten uitvoeren. Het waterschap is hierin de waterkwaliteitsbeheerder.

 1. Wat is uw reactie op het persbericht (waterschap) aangezien de onderzoeken nog niet zijn afgerond?

Wij hebben met grote belangstelling kennisgenomen van dit persbericht. Het is positief dat er geen giftige stoffen in de sloot zijn aangetroffen. Wij volgen de komende onderzoeken met grote interesse.

 1. Klopt het dat er gisteren weer grondmonsters zijn genomen van de grondlaag (thermisch gereinigde grond)?

Hiervoor verwijzen wij u naar het waterschap als opdrachtgever en waterkwaliteitsbeheerder.

 1. Klopt het dat er een klein beetje van de grond in de sloten is gekomen, en hoeveel is een kleine hoeveelheid?

Hiervoor verwijzen u naar het waterschap.

 1. Klopt het dat er nog steeds open (thermisch gereinigde) grond ligt en afwatert op de polder?

Hiervoor verwijzen wij u naar het waterschap.

 1. Hoe is het advies van u n.a.v. het persbericht en het advies om vee niet te laten drinken voor huisdier eigenaren?

We volgen hierin het advies van het waterschap.

Antwoord op de aanvraag om alle meetgegevens bij het waterschap, binnengekomen op 31 augustus. 

Geachte heer De Vos,

Bijgevoegd de rapportages die we u separaat zouden toezenden.
Met vriendelijke groet, (medewerker) Waterschap

Bijgevoegd alle meetgegevens van alle meetpunten.

Persbericht Waterschap Vallei en Veluwe 31 augustus 2016 https://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering/dijkverbetering/actueel/nieuws/2016/waterschap-start/

AD Amersfoortse Courant 1 september 2016 https://www.ad.nl/amersfoort/zoet-water-moet-vervuiling-uit-sloten-spoelen~a46354ad/