De kogel is door de kerk – vervuilde Westdijk gaat op de schop

De met “thermisch gereinigde grond” opgehoogde Westdijk gaat opnieuw op de schop. De gifgrond moet voor 1 december worden opgeruimd.

De CAP-fractie en met name Pieter de Vos hebben er vele uren ingestoken, maar ons onderzoekswerk en de daarover gestelde vragen aan de verantwoordelijken betalen zich uit. Het zaakje stonk en we hebben gelijk gekregen!

Naar aanleiding van de onthullingen in de nazomer van 2016, door de CAP-fractie bij monde van Pieter de Vos, over milieuschade als gevolg van het gebruiken van zogenaamd thermisch gereinigde “gif”grond, is door het Waterschap uiteindelijk een nader onderzoek gestart. Dat je een dijk verhoogt met zeer goedkope rommel blijkt nu uiteindelijk duurkoop. De uitkomsten van het onderzoek naar de “gereinigde grond” zijn nu ook en terecht door ons gemeentebestuur overgenomen. Vandaag lanceerden zij het volgende persbericht: (de fotootjes zijn van de CAP zelf)

“Onderzoek afgerond: grond dijkversterking Westdijk Bunschoten-Spakenburg blijkt vervuild
Waterschap en gemeente ondernemen stappen

Het werk aan de over tweeënhalve kilometer versterkte Westdijk in Bunschoten-Spakenburg wordt niet aanvaard door Waterschap Vallei en Veluwe. De verantwoordelijke aannemerscombinatie gebruikte voor de versterking van de dijk een partij thermisch gereinigde grond (TGG)*. Uit onderzoek, dat onlangs werd afgerond, blijkt dat deze grond niet voldoet aan wet- en regelgeving; de grond blijkt vervuild. Het waterschap heeft de aannemer aansprakelijk gesteld.
Het waterschap liet in overleg met de gemeente Bunschoten een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de milieueffecten van deze partij TGG. De aanleiding hiervoor was dat het waterschap in de zomer van 2016 een sterke concentratie aan zouten in de aangrenzende sloten aantrof. Het onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke partij, is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat de TGG meer èn andere zware metalen bevat dan aangegeven op het bijgeleverde certificaat. Daarnaast blijkt dat de zware metalen en de hoge concentratie zouten die in deze partij TGG aanwezig zijn, vrijkomen en zich verspreiden in de bodem en het grondwater. Via het grondwater komt de verontreiniging ook in het oppervlaktewater terecht. Dit alles is ontoelaatbaar volgens wet- en regelgeving. Om die reden is het werk aan de tweeënhalf kilometer van de Westdijk niet aanvaard door het waterschap.


Risico’s
Gezien de locatie van de verontreiniging verwacht GGD regio Utrecht slechts zeer beperkte blootstelling aan de betrokken stoffen en daarmee een zeer gering gezondheidsrisico voor mensen. Om de blootstelling aan de schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken, heeft het waterschap waarschuwingsborden geplaatst.
Mede naar aanleiding van advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) adviseert het waterschap uit voorzorg om uit de sloot direct langs de binnenzijde van de dijk geen dieren te laten drinken. De gemeten stoffen zijn volgens GD niet dermate hoog dat de diergezondheid direct in gevaar komt, maar op langere termijn is de situatie niet wenselijk.

Maatregelen
Het waterschap ervaart deze situatie als een groot probleem. Daarom wordt uit voorzorg de sloot sinds de zomer 2016 doorgespoeld met zoet water. Ook is de sloot daar waar nodig sinds die tijd afgerasterd, waardoor vee er niet uit kan drinken. Daarbij meet het waterschap de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater intensief, zodat veranderingen tijdig worden gesignaleerd.

De aannemerscombinatie is aansprakelijk gesteld door het waterschap. De gemeente treedt daarnaast handhavend op en heeft zowel het waterschap als de aannemer aangeschreven om vóór 1 oktober een plan van aanpak te overleggen en om vóór 1 december de verontreiniging op te ruimen.

De gemeente Bunschoten is namelijk het bevoegd gezag voor de relevante wet- enregelgeving. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht voert deze bodemtaken namens de gemeente uit.

*Wat is thermisch gereinigde grond (TGG)?
TGG is grond die door verbranding gereinigd is en daardoor opnieuw te gebruiken is, mits dit volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit gebeurt. Door de vervuilde grond gecontroleerd te verhitten in een trommeloven wordt deze grond ontdaan van organische verontreinigingen (bijvoorbeeld olie en teer) en is de TGG toepasbaar als ophooggrond. Deze vorm van grondreiniging wordt door meerdere erkende bedrijven in Nederland toegepast. Meer over thermisch gereinigde grond en de toepassing daarvan kunt u lezen op: https://www.bodemrichtlijn.nl/…/d-ve…/d2-thermische-reiniging.”

Voor de historie verwijzen wij u naar onze eerdere berichten op onze website, onder de titels:

Dossier: Eventuele verontreiniging Westdijk 1 september 2016

Vragen in de commissie Ruimte van de gemeente Bunschoten namens de CAP 7 september 2016

Rentmeesterschap 4 februari 2017

Kiest ChristenUnie eindelijk voor CAP-oplossing vervuilde Westdijk?  22 mei 2017