Motie vluchtelingenhulp en opvang

Afgelopen raadsvergadering diende de CAP en CDA de motie vluchtelingenhulp en opvang in. De raad was naar mening van de CAP aan zet omtrent een antwoord aan de regering over de opvang van vluchtelingen. De ChristenUnie ondersteunde de motie die door de CAP en het CDA werd ingediend. De SGP, SVP en de VVD waren tegen.

(Update: zie deze link bij de gemeente Bunschoten, info over opvang)

Hier de bijdrage van Pieter de Vos in het debat:

Voorzitter leden van de raad. De CAP en de CDA dienen in deze vergadering een motie vluchteling in. Ik zal die voorlezen en daarna mijn eerste ronde namens de CAP houden.

Motie vluchtelingenhulp en opvang.

De raad van de gemeente Bunschoten in vergadering bijeen op 17 september 2015 ter bespreking van hulp en opvang van vluchtelingen;

Gehoord de beraadslagingen in de commissie Bestuur en Middelen naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie;

Overwegende dat:

 • vele vluchtelingen zich in ons land melden
 • landelijke overheid gemeenten oproept zich met voorstellen te wenden tot het COA
 • de huidige wettelijke taak die de gemeente in uitvoering heeft waarschijnlijkzeer binnenkort niet toereikend is

Voorts overwegende dat;

 • deze vluchtelingen hulp en onderdak behoeven (bed, bad, brood)
 • vele gemeenten daadwerkelijk hulp bieden
 • vluchtelingen onze naasten in nood zijn
 • wij ons realiseren dat er ook in onze gemeente verschil van mening is m.b.t. de motivatie van de vluchtelingen
 • dat dit niets afdoet van de huidige realiteit dat er vele vluchtelingen in onsland zijn en zullen komen
 • dat deze mensen met spoed (tijdelijk) onderdak nodig hebben

Verzoekt het college:

 • contact te leggen met het COA en gezamenlijk de mogelijkheden na te gaan
  waarop de gemeente Bunschoten hulp kan verlenen. (voor max 72 uur)
 • een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van mogelijke
  oplossingen in deze ernstige humanitaire problematiek
 • de uitkomst van het onderzoek en mogelijke voorstellen aan de raad voor te
  leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter de Vos – CAP
Henry Wieldraaier – CDA

De Staatssecretaris vroeg aan de gemeentes van Nederland, wat kunt u betekenen? Geachte voorzitter, als een staatssecretaris dat vraagt begint het blijkbaar nijpend te worden.

Verder melde hij via BNR nieuwsradio: “Of die (de gemeentes) erop zitten te wachten is niet relevant” en, “Als mensen recht hebben op verblijf, moet je dat nou eenmaal geven”

de vraag hierbij rijst is: hoe de autonomie van de gemeente gewaarborgd blijft bij dit soort uitspraken. Dat we aan de wettelijke taken voldoen is ook door de burgemeester duidelijk en goed verwoord tijdens de commissie vergadering Bestuur en Middelen.

De CAP heeft wel gemeend dat de vraag dus ook aan de gemeente Bunschoten is gesteld. De CU vroeg al naar enkele zaken omtrent dit onderwerp in de commissie Bestuur en Middelen. Wij vinden dat als er een vraag aan je wordt gesteld, je moet antwoorden, en aangezien wij bestuurlijk het hoogste orgaan in deze gemeente zijn is deze motie opgesteld om tot een antwoord te komen, en de uitvoering bij het college te leggen.

College zie dit als steun van de raad aan u. Als e.e.a. op ons af gaat komen heeft u deze motie in de rug. We willen productief meedenken als fractie van de CAP, antwoorden hebben ook wij niet over het hoe en wat. Maar start het nadenken erover maar op.

Wij hebben gemeend de opmerking op te nemen over de discussie wat wel en geen vluchteling is. De vragen en opmerkingen worden namelijk in de samenleving gesteld. Of ze nu terecht zijn is niet aan ons. Wij vragen u met deze motie ook niet op om mensen op te roepen om vluchtelingen in huis te nemen, wij gaan daar niet over. Wij zijn de raad van Bunschoten en vragen u wat Bunschoten kan betekenen, en hoe we hier op voorbereid zijn.

In de afgelopen week is er veel nieuws geweest over het vluchtelingenvraagstuk. Terecht. Wij hopen met deze motie nog de actualiteit tegemoet te komen, zoals wij namelijk begrepen veranderen ook de regels omtrent opvang en huisvesting, en als het goed is, is de vraag ook bij u binnengekomen via de COA of de Staatssecretaris.

Als laatste opmerking deze. Wij hebben geen tijdslimiet aan deze motie gehangen. Wij als CAP roepen u vanavond of morgen al met een antwoord richting ons als raad en de burgers van ons dorp te komen, het heeft de hoogste spoed.

Dank u.