Bijdrage van de CAP op de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli 2015

001
Rita van de Groep

Rita van de Groep:

 

Meneer de voorzitter,

 

We spreken vandaag met elkaar over de kadernota 2016.

Wij ervaren het als een voorrecht om in een democratische bestel te leven met normen en waarden gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg voor ouderen en zwakkeren, onvoorwaardelijke inzet, ruimte voor ontwikkeling, zorg voor onze omgeving en voor elkaar.

Deze waarden komen steeds meer onder druk te staan. Het is aan ons mensen die leven in democratieën om deze waarden altijd voluit te blijven verdedigen.

 

Het is uw college gelukt om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Al is dat niet zonder pijn gegaan. (+- 50 euro per jaar verhoging voor de burgers op riool en reinigingsrechten)

Hoewel er nog een aantal zaken niet, of in het geheel niet duidelijk zijn. Wij danken u en al onze medewerkers hartelijk voor alle inzet.

 

De algemene uitkering is al jaren een van de onzekerste factoren in de gemeentelijke financiën. Lijkt er voor 2016 en verder een plus in te zitten er blijkt nu dat er voor 2015 nog een korting van 400.000 euro opgelegd wordt. Het is kenmerkend voor deze regering (gesteund door hun gedoogpartners SGP, D66 en CU) eerst ruim afpakken en daarna iets teruggeven. Een bekende en succesvol gebleken manier om grote tegenstand en/of opstand te voorkomen.

Anticiperen op een dermate financiële onzekerheid is voor een gemeente zeer zwaar en bijna ondoenlijk. Het is een wijze van met elkaar omgaan die zeker niet de onze is en ook nooit zal worden.

 

Voorzitter wij kunnen akkoord gaan met de voorstellen uit de kadernota met uitzondering van voorstel 8

U stelt voor het resultaat van de kadernota 70.000 euro toe te voegen aan de post onvoorzien. Als reden daarvoor noemt u de onzekerheid met betrekking van de uitkomsten van de Schouw en de invoering van de vennootschapsbelasting. Voor wat betreft de schouw wachten wij de voorstellen daaromtrent af. Daarover zal eerst nog een raadsbesluit genomen moeten worden.

Voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VPB)

Het volgende: als, ik zeg als de invoering tot extra lasten, lees kosten zou leiden, wordt de door de gemeente verleende dienst duurder en zullen deze lasten moeten worden toegerekend aan het betreffende product. Want de gemeente is een non-profit instelling en werkt tegen kostprijs, zonder enig winstoogmerk. In de communicatie kunt u gerust aangeven dat eventuele verhogingen opgelegd zijn door de regering in DenHaag. Deze regering wil na het nivelleringsfeestje blijkbaar ook nog een bureaucratisch feestje organiseren. Dit alles zogenaamd ingegeven door het Europese recht. U weet wel die moloch die bepaald wat er met het door ons opgebrachte belastinggeld wordt gedaan.

 

Kortom meneer de voorzitter wij vinden het niet correct om daarvoor te gaan reserveren. De CAP zal twee amendementen indienen over twee zaken die op de lijst gewenst zijn geplaatst en waarvan wij vinden dat ze noodzakelijk zijn.

 

Te weten de buurtbemiddeling en de renovatie van de middengeleiders Westsingel.

 

Voor wat betreft programma economische zaken, Centrumvisie willen wij u meegeven om het punt afval op de zondag nadrukkelijk aan de orde te stellen. Het is en blijft een aanfluiting als je ziet hoe het centum er op zondagochtend soms uitziet. Bepaald geen citymarketing! Het is uiterst noodzakelijk dat hiervoor een oplossing komt.

 

Dank voor uw belangstelling en succes met het interne college overleg.

 

Pieter de Vos Nr. 3
Pieter de Vos

Pieter de Vos:

Voorzitter leden van de raad van Bunschoten.

Ik mag voor u de gedeeltes van onze algemene beschouwingen over samenleving houden.

 

In de afgelopen maanden is er een start gemaakt met vele zaken die onze dorpssamenleving bezig houden. De zorgtaken zijn vanuit het rijk neergelegd bij de gemeente’s, de zogenaamde decentralisaties zijn overgebracht en in uitwerking gestart.

 

Wij hebben als fractie van de CAP veel voorwerk gehad in de afgelopen jaren op het gebied van de veranderingen. Wij zien ook in dat het loslaten van dit vraagstuk nog niet volledig bij ons is geland. We worden als volksvertegenwoordigers geacht te controleren en kaders te stellen. De kaders zijn gezet en het controleren is aan de gang. We moeten ons hoeden voor incidenten politiek.

 

Dit alles laat niet staan dat de CAP nog zorgen heeft over klachtenregelingen, zorgmijders en mantelzorg, zaken waar veel van de bevolking wordt gevraagd. Daar zullen we de vinger zeker aan de pols over blijven houden. 

 

Geacht college we zijn blij met het sociaal team de Lingt. We horen goede verhalen in het dorp en van zorgvragers, ook van de wethouder kregen we in de commissie de terugkoppeling dat het een effectief team is.

 

We zien verder in de kerntakenlijst de bezuinigingen op peuterspeelzalen, onderwijsachterstanden, erfgoed, sport en zorg. Ik pik die op erfgoed er even uit. We hebben naast de gemeentelijke monumenten (die volgens de portefeuillehouder bijna rond zijn) een belangrijke taak in ons centrum op het gebied van erfgoed. De helling met de botters (varende monumenten) in combinatie met het beschermd dorpsgezicht staat onder druk. U vraagt geld voor de uitvoering van het masterplan museumhaven. We begrijpen uit de stukken dat dit geld is om een degelijke structuur op te bouwen om de vloot en helling te kunnen behouden voor Spakenburg en de gemeente Bunschoten. Wij ondersteunen dit van harte voorzitter, de CAP heeft u hierin mee. Wij legitimeren dit ook uit ons verkiezingsprogramma waar dit een belangrijk onderdeel was, mede doordat de CAP hier al enkele jaren aandacht voor vroeg.

 

College en mede raadsleden, we zien ook bij nieuw beleid een ontwikkeling centrumvisie staan. Al valt dat niet onder mijn portefeuille ik wil u toch het advies geven de haven, erfgoed en uw doel uit de toekomstvisie mee te geven, denk aan Spakenburg als watersportgemeente. Dit heeft potentie voor ons dorp en is nog een niet ontwikkeld idee. Watersport kan veel voor het centrum betekenen, zowel toeristen die komen als levendigheid. Toeristen brengen geld in het laatje. Levendigheid kan ondernemerschap bevorderen en dus ook positief zijn voor het centrum. Wij roepen dan ook op niet alleen aan horeca in het centrum te denken maar ook mogelijkheden voor een degelijke plek voor kanoverhuur, visactiviteiten, bootverhuur en andere toeristische en watersportactiviteiten, de typische zaken voor rond het water. In den lande zijn hier legio voorbeelden voor.

 

Even terug naar mijn portefeuille. Bibliotheek op school, akkoord. Lezen is belangrijk voor kinderen, het geeft een positieve taalontwikkeling, dit dichtbij de kinderen brengen is dus positief volgens de CAP.

 

Herprofilering van het strandje is er ook zo één, de CAP ziet het buitenbad waar door enkele partijen tijdens de campagne werd geschermd nog niet terug komen. Jammer, ja. Maar is en is realistisch, ik denk het niet! Wij hebben ons jaren geleden al ingezet voor een strand, dit is het buitenbad voor de gemeente. Dus als het strandje wat kunstmatig is een onderhoudstaak wacht, moeten we dat uitvoeren.

We hebben als raad van nu en in het verleden de wetenschap dat een kunstmatig aangelegd strand onderhoud behoeft.

 

Dit geldt naar mening van de CAP ook voor de kunstgrasvelden op de Westmaat. Al moet er naar mening van de CAP wel gekeken worden naar het gebruik van de velden en het toezicht hierop. Hoe worden de velden gebruikt heeft invloed op de levensduur. We zien nu na 8 jaar de hoofdvelden worden vernieuwd i.p.v. de 10 jaar afschrijvingstermijn. We zijn dus duurder uit, voorzitter we moeten dus kijken of we de goede termijnen hanteren en hoe het gebruik is. En misschien moet dit in de toekomst van invloed zijn op huur en bijdrage van de gebruikers.

 

Voorzitter. Als laatste willen wij u een oproep doen. We hebben door dit college een aardige wildgroei van reclameborden gezien. Dit is positief voor de gemeentekas en negatief ten aanzien van de uitstraling van het openbaar leefgebied, het CDA wil zo nodig nog meer reclame mogelijkheden plaatsen, of de burger hierop zit te wachten is nog te bezien, de reacties zijn niet onverdeeld positief.

 

Voor één partij is dit duurder dan wel lastiger geworden, namelijk de burger, particulier, kerk en of sportvereniging zo krijgen wij te horen. Wij pleiten dan ook voor meer mogelijkheden van vrije plakplaatsen, twee locaties is te karig naar onze mening, graag zien wij dan ook dat de wethouder onderzoekt of dit nuttig is en haalbaar. Graag vernemen wij of uw college dit wil onderzoeken.

 

Ik dank u voor de eerste termijn.