Algemene ledenvergadering CAP

Op dinsdag 28 maart 2017, aanvang 20:00 uur, zal in het clubgebouw van P.V. Ons Genoegen, Pr. Johan Frisostraat 13, de algemene ledenvergadering gehouden worden.

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst
 • Vaststellen notulen ALV 26 april 2016
 • Verslag kascontrolecommissie. Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie\
 • Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester
 • Jaaroverzicht / verantwoording door fractievoorzitter.

Koffiepauze – in de pauze kunt u schriftelijke vragen indienen bij de voorzitter

 • Vacature bestuurslid. Voorstel kandidaat: Gijp Kelderman
 • Uitleg en voorstel kandidatenlijst GR2018 top 5. Schriftelijke stemming .
 • Voorstel lijsttrekker GR2018, schriftelijke stemming.
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd. Tot ziens op 28 maart 2017