Algemene ledenvergadering CAP 16 april 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CAP, dinsdag 16 april 2019

Locatie: clubgebouw P.V. Ons Genoegen, Pr. Joh. Frisostraat 13.  Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

Opening door de voorzitter

Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst

Vaststellen notulen ALV 17 april 2018

Verslag kascontrolecommissie
Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie

Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester

Koffiepauze – in de pauze kunt u schriftelijke vragen indienen bij de voorzitter

Periodiek aftreden als bestuurslid:
Aftredend en herkiesbaar Henk Bos

Verantwoording activiteiten / jaaroverzicht door de fractievoorzitter / commissieleden

Rondvraag

Sluiting door fractievoorzitter.

Na de vergadering is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

U bent van harte uitgenodigd. Tot ziens op 16 april 2019.

Namens het bestuur van de CAP,
Dirk Koelewijn – voorzitter