Skip to content

Bericht: Algemene ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering 2022

Voor vrijdag 8 april 2022, aanvang 20:00 uur staat de algemene ledenvergadering van de CAP gepland. Locatie: clubgebouw P.V. Ons Genoegen, Pr. Joh. Frisostraat 13, aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst
 3. Vaststellen notulen ALV 8 oktober 2021
 4. Verslag kascontrolecommissie (Gijs Heek + Jaap Estié)
 5. Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie (Gijs Heek is aftredend)
 6. Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester
 7. Periodiek aftreden als bestuurslid: aftredend en herkiesbaar Jaap Koelewijn en Dirk de Graaf
 8. Verantwoording activiteiten 2021 door de fractievoorzitter
 9. Bespreken uitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door fractievoorzitter.

Na de vergadering (die we zo kort mogelijk willen houden) is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent (met uw partner) van harte uitgenodigd.

Tot ziens op 8 april 2022.

Namens het bestuur van de CAP,

Dirk Koelewijn – voorzitter

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print