Algemene ledenvergadering CAP

Op dinsdag 28 maart 2017, aanvang 20:00 uur, zal in het clubgebouw van P.V. Ons Genoegen, Pr. Johan Frisostraat 13, de algemene ledenvergadering gehouden worden. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 26 april 2016 Verslag kascontrolecommissie. Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie\ Financieel jaarverslag […]