Vragen in de commissie Ruimte van de gemeente Bunschoten namens de CAP

Ik begin mijn opzet van vragen met een voorbeeld van wat ik de afgelopen weken heb meegemaakt in de beantwoording van het waterschap Vallei en Veluwe.
Voorzitter het waterschap heeft getracht de laatste weken sinds onze vragen in de gemeenteraad antwoorden te geven op de vragen die wij stelden. Ze hebben dit ondertussen gedaan in diverse mails die online staan op onze website. Ook hebben wij de vragen die aan de gemeente zijn gesteld online gezet, incluis de antwoorden.

Één vraag wil ik er uit lichten. Dit is de vraag van mijn zijde over de afsluiting van watergangen en lozing van lekwater uit ATM grond gelegen vanaf de oude pol tot de eerste woning van Eemdijk.

7965b614-1894-4809-a025-f2969166c3d1


Hier ziet u de situatie op 21 augustus 2016. Dit is 4 dagen na onze vragen in de raad en 5 na het antwoord van waterschap Vallei en Veluwe dat alle watergangen waren afgesloten. Op vragen van 21 augustus aan het waterschap krijg ik in de week erna 3x uitstel, een persbericht met bekende informatie en geen onderbouwing, en een GGD rapport via uw college. Ik ga daarmee niet akkoord en meld het waterschap antwoorden te wensen op mijn vragen, die krijg ik op 26 augustus. Zonder antwoord trouwens op de open liggende verbindingen tussen ATM grond en de polder en haar sloten. Dus stuur ik opnieuw een mail ‘smiddags met de vraag wat te doen met het nog steeds openliggende ATM grond en water wat hieruit sijpelt. Ik krijg een korte antwoord van het waterschap dat ze de uitvoerder opdracht hebben gegeven de verbindingen af te sluiten en dat ze een controle voor 17 uur gaan uitvoeren. Dat nadat wij dus vragen hebben gesteld en de melding hebben gekregen dat er geen lekkage meer mogelijk was omdat de sloot voor de dijk nog niet was aangesloten op de rest van de sloten.
Wethouder zoals wij in de raad aan u vroegen willen wij duidelijk hebben dat onze gemeente nog de baas is op haar grondgebied, dit controleert en onderzoek doet bij excessen. Wij komen in het proces van vragen en informatie halen telkens tot de conclusie dat het moeilijk is zonder ons college (die normaliter vanuit haar organisatie antwoorden geeft) ons werk te doen als raadsleden. We kunnen dus moeilijk bij de informatie, we kunnen de berichten die u meld van GGD en waterschap niet checken, dit omdat ze ons niet hoeven in te lichten en ons dus op geen enkel vlak onderliggende stukken toestuurt.

De volgende vragen blijven dus bij ons open staan.

1. Waarom is er een advies gegeven vanuit de GGD dat foutief is en wie was de bron van de foutieve informatie, waarom geven uw ambtenaren en de medewerkers van de GGD aan dat deze er niet zijn, of niet te willen prijsgeven omdat ze dat niet gepast vinden (woorden van de GGD)? Waarom krijgen wij geen enkel antwoord op onderliggende stukken van dit advies?
2. Waarom controleert u niet op uw grondgebied, waarom bent u dus niet kritischer tegenover een partij die 140.000 kuub grond op uw en ons grondgebied gooit, en waaraan u de vergunning hiervoor verleent? Als u wel controleert waar zijn dan de stukken te verkrijgen?
3. Bent u nog steeds van mening dat u ons en de gemeente niet over dit probleem hoeft in te lichten en te onderzoeken aangezien het waterschap wel is overgegaan tot onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken.
4. Bent u van mening met ons dat als het waterschap praat over dat deze stoffen ook in de natuur voorkomen een ontzettend understatement maakt gezien de gemeten waardes van sulfaat en natriumchloride. Onder de 50mg/l voor sulfaat is normaal en er is op plekken meer dan 900 mg/l gemeten in het water, nog niet eens de grond.
5. Kunt u onderzoek laten doen naar de effecten die dit op de lange termijn hebben met veengrond en de staat van onze polder nu deze waardes blijkens een persbericht van het waterschap uit de gronden spoelt.
6. Kunnen wij er op aan dat het college het waterschap gaat bevragen op vele punten maar zeker op deze, dat ze in kaart willen hebben welke risico’s op korte en lange termijn voor de polder te verwachten zijn. En wat de risico’s zijn op toekomstige uitstroom van deze stoffen uit deze dijkversterking.
7. Waarom krijgen wij uit het waterschap en de gemeente informatie via een persbericht op 24 augustus waar op dat moment geen enkele onderbouwing voor is te krijgen?
8. Heeft u ondertussen kennis genomen van de meetresultaten van 2-3 augustus en heeft u eerdere meetresultaten gekregen om het effect hiervan te kunnen bepalen op de natuur die zich bevind en waar zowel mens als dier zich in beweegt? Zo niet bent u dat wel van plan?
9. Wethouder wij hebben een probleem met de actieve informatieplicht richting ons als raadsleden. U heeft aangegeven op 19 juli op de hoogte te zijn gesteld, via de directeur heb ik vernomen dat u dit in het college hebt besproken op 16 augustus, niet in de college vergadering maar bij bespreking van de raadsagenda. Onze vraag? Is toen het gehele college op de hoogte gebracht, en heeft u besloten om vanaf 19 juli tot 16 augustus, dus tot aan onze vragen niet te communiceren hierover?
10. Heeft u in de periode van 19 juli tot 16 augustus informatie over deze zaak opgevraagd bij het waterschap?
11. Heeft u in de periode van 19 juli tot 16 augustus het idee gehad de raad te informeren


Nu enkele vragen over de grond, de zogenaamde ATM grond.


12. Is hierin vliegas aanwezig?
13.Wat zijn de waardes van sulfaat en natriumchloride gemeten in de grond?
14.Weet u welk type sulfaat en met welke achtergrond aanwezig is in de grond?
15. Had de grond met de certificaten gebruikt mogen worden in een dergelijk natuurlijke omgeving, welke toepassingen zijn toegestaan voor deze grond?
16. Is de kleilaag een garantie dat er uit de verontreinigde grond geen stoffen meer lekken?
17. Is na spoelen van de sloten ook alle stoffen uit de grond?
18.Hoelang geeft u het waterschap om dit probleem op te lossen en wat zijn uw acties hierin, wanneer moet e.e.a. Schoon zijn en welke eisen stelt u hieraan?
17.Vindt u dat het waterschap hier gespeeld heeft met de gezondheid van de dieren als u de acties terugziet die het waterschap heeft uitgevoerd?

Voorzitter ik sluit af met de vraag die voor mij alles omvat, heeft de wethouder gezien zijn eerdere beantwoording op 16 augustus voor ons als raad een andere houding tegenover dit probleem, en hoe gaat hij de gebruikers, bewoners en dus de inwoners van Bunschoten dienen om dit probleem in kaart te krijgen en ons te informeren zodat wij onze taak kunnen uitoefenen?